1. ABESE
 2. ADIYAT
 3. AHKAF
 4. AHZAB
 5. ALA
 6. ALAK
 7. AL-I IMRAN
 8. ANKEBUT
 9. ARAF
 10. ASR
 11. BAKARA
 12. BELED
 13. BEYYINE
 14. BURUC
 15. CASIYE
 16. CINN
 17. CUMA
 18. DUHA
 19. DUHAN
 1. EN-AM
 2. ENBIYA
 3. ENFAL
 4. FATIHA
 5. FATIR
 6. FECR
 7. FELAK
 8. FETIH
 9. FIL
 10. FURKAN
 11. FUSSILET
 12. GASIYE
 13. HACC
 14. HADID
 15. HAKKA
 16. HASR
 17. HICR
 18. HUCURAT
 19. HUD
 1. HUMEZE
 2. IBRAHIM
 3. IHLAS
 4. INFITAR
 5. INSAN
 6. INSIKAK
 7. INSIRAH
 8. ISRA
 9. KADR
 10. KAF
 11. KAFIRUN
 12. KALEM
 13. KAMER
 14. KARIA
 15. KASAS
 16. KEHF
 17. KEVSER
 18. KIYAME
 19. KUREYS
 1. LEYL
 2. LOKMAN
 3. MAIDE
 4. MAUN
 5. MEARIC
 6. MERYEM
 7. MUCADELE
 8. MUDDESSIR
 9. MUHAMMED
 10. MULK
 11. MUMIN
 12. MUMINUN
 13. MUMTEHINE
 14. MUNAFIKUN
 15. MURSELAT
 16. MUTAFFIFIN
 17. MUZZEMMIL
 18. NAHL
 19. NAS
 1. NASR
 2. NAZIAT
 3. NEBE
 4. NECM
 5. NEML
 6. NISA
 7. NUH
 8. NUR
 9. RAD
 10. RAHMAN
 11. RUM
 12. SAD
 13. SAFF
 14. SAFFAT
 15. SEBE
 16. SECDE
 17. SEMS
 18. SUARA
 19. SURA
 1. TA HA
 2. TAHRIM
 3. TALAK
 4. TARIK
 5. TEBBET
 6. TEGABUN
 7. TEKASUR
 8. TEKVIR
 9. TEVBE
 10. TIN
 11. TUR
 12. VAKIA
 13. YASIN
 14. YUNUS
 15. YUSUF
 16. ZARIYAT
 17. ZILZAL
 18. ZUHRUF
 19. ZUMER