SIFALI DUALAR
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey’in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Kirk bin melek ile nazil olmustur. Harf adedi olan (170 defa) okuyanin her muradi hasil olur. Kelime ade­di (50) dir. Okuyan rizk, mal, gayret sahibi olur.

Cümle adedi olan 7 defa Cuma namazindan sonra okuyanlarin duasi kabul olur.

Gece yarisindan 225 defa okuyanin dünyevi ve uhrevi her isi kolaylasir. Düsmanlarina galip ve maksadina nail olur.

Gögüs hastaligina tutulanlar 7 tane Tuz üzerine ye­di kere okuyup sabahlari aç karnina yutsa sifa bulur. Harfleri tek olarak (ayri ayri) yazilip suyu bir hastaya içirilse yedi gün tekrar edilse sifa bulur.

Okundugu gün veya gece okuyan Seytan serrinden emin olur 7 defa yazilip sandik içine konsa hirsiz ser­rinden emin olur.

(l) Üç defa okuyup ellerine üfleyip yüzüne sürse, hilecilerden haset edenlerin serrinden kurtulur Kendisi veya vefkini bir kagida 35 kere yazip eve assa On haneden her türlü ser def olur.

Cin ve insan serri dokunmaz. Dükkana vefki yazilip asilsa Ticareti artar.

7 defa yazili sandik içine konsa hirsiz serrinden emin olur; Ölünün kefenine (3) defa yazilip konsa kabir azabindan emin olur.

uykuya varmadan evvel okuyanlar her türlü serden korunur. Etrafinda kale gibi (manyetik ilahi) duvar peyda olur. Ve düsmandan muhafaza eder. Namazdan sonra okuyanlarin günahlarinin af olmasina sebep olur.

Evham, vesvese, korku ve heyecan zamaninda 7 kere okunsa sifadir. Cin tutmuslara 70 kere okunur. Bu Surenin Havasi Ilahiyeleri çok oldugundan devam edecegiz.

NAMAZ DUALARI
ÂMENERRESÛLÜ

(Bakara:285-286) Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm Amener'resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihî ve'l-mü'minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih Lâ nûferriku beyne ahadin min rusulih ve kâlû semi'gna ve ata'gnâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr. Lâ yükellifullahu nefsen illâ vus'ahâ Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet Rabbenâ lâ tuâhiznâ inne sînâ ev ahta'na. Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû al el-lezîne min kablinâ. Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ-lâ-tâkate lenâ bih, va'fu annâ va'gfirlenâ ve'r-hamnâ ente mevlâna fansurnâ alel-kavmi'l-kâfirîn. Peygamber, Rabbi tarafindan kendisine indirilene iman etti, müminler de (Iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarina, peygamberlerine iman ettiler. "Allah'in peygamberlerinden hiç biri arasinda ayirim yapmayiz. Isittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affina sigindik ! Dönüs sanadir" dediler. Allah kisiye ancak gücünün yetecegi kadar yükler ; Kazandigi iyilik lehine, ettigi kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz ! Unutursak veya hataya düsersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz ! Bizden öncekilere yükledigin gibi bize de agir bir yük yükleme. Ey Rabbimiz ! Bize gücümüzün yetmedigi isler de yükleme ! Bizi affet ! Bizi bagisla ! Bize aci ! Sen bizim mevlâmizsin. Kâfirler topluluguna karsi bize yardim et !

ÂYETÜ'L-KÜRSÎ

(Bakara:255) Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm Allahu lâilâhe illâ huve'l-hayyu'l-kayyûm. Lâ-te'huzuhû sinetun velâ nevm. Lehû mâ fi's-semâvâti vemâ fi'l-ard. Men-zel lezi yesfe'u indehû illâ bi-iznih. Ya'lemu mâ-beyne eydihim ve mâ halfehum. Velâ yuhîtûne bi-sey'in min-ilmihî illâ bi-mâ sâe, vesi'a kursiyyuhu's-semâvâti va'l-arda velâ ye'û-duhû hifzuhumâ ve huve'l-aliyyu'l-azîm. Allah, O'ndan baska tanri yoktur ; O, Hayydir, Kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Izni olmadan O'nun katinda kim sefaat edebilir ? O, kullarinin yaptiklarini ve yapacaklarini bilir. O'nun bildirdiklerinin disinda insanlar O'nun ilminden hiçbir seyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alir, onlari koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

LEV ENZELNÂ

(HASR : 21-24) Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm Lev enzelnâ hâzel Kur'âne alâ cebelin lereaytehû hâsian mutasaddian min hasyetillâh ve tilkel emsâlû nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. Hüvallahûllezî lâ ilâhe illâ hû. Alimu'l gaybi ves'sehâdeti hüve'r - rahmân'ur - rahîm. Hüvallahûllezî lâ ilâhe illâ hû. El melikû'l kuddûsü's - selâmü'l - mü'minü'l - müheyminü'l - aziz'ul - cebbar'ul - mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüsrikûn. Hüvallahü'l - hâliku'l - bâriu'l - musavviru lehu'l esmâ ül hüsnâ. Yüsebbihu lehû mâ fis'semâvâti ve'l - arz. Ve hüvel azizû'l-hakîm Eger biz bu Kur'an'i bir daga indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan bas egerek, parça parça olmus görürdün. Bu misalleri insanlara düsünsünler diye veriyoruz. O, öyle Allah'tir ki, O'ndan baska tanri yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bagislayandir. O, öyle Allah'tir ki kendisinden baska hiç bir tanri yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavusturandir, gözetip koruyandir, üstündür, istedigini zorla yaptiran, büyüklükte esi olmayandir. Allah müsriklerin ortak kostuklari seylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, sekil veren Allah'tir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun sanini yüceltmektedirler.

ASR SÛRESI

Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm Vel'asri innel'insâne lefiy husrin Illelleziyne âmenû ve amilüssâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsavbissabr. 1.Asra yemin ederim ki 2.Insan kat'i bir ziyandadir. 3.Ancak iman edenlerle iyi ameller isleyenler, bir de birbirine hakki tavsiye, sabri tavsiye edenler böyle degil.

AMENTÜ

Amentü billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulihî ve'l-yevmi'l-âhiri ve bil'kaderi hayrihî ve serrihî mina'llâhi taâlâ. Ve'lba'su ba'del-mevtî hakkun, eshedu en lâ ilâhe il-lâllah ve eshedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh. Ben Allah'a, meleklerine, kitaplarina, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayir ve serrin Allah'dan olduguna, öldükten sonra dirilmenin hak olduguna inandim. Ben Sehadet ederim ki Allah'dan baska ilah yoktur. Ve ben yine sehadet ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve peygamberidir.

ETTEHIYYÂTÜ

Ettehiyyâtü li'llâhi ve'ssâlevâtü ve't-tayyibâtü. Es-selâmü aleyke eyyûhe'nnebiyyü ve rahmetu'llâhi ve berekâtühü. Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi'llahi'ssâlihîn. Eshedü en lâ ilâhe illâllah ve eshedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Bütün dualar, övgüler, bedenî ve malî ibadetler Allah'a mahsustur. Ey yüce Peygamber ! Selam, Allah'in rahmet ve bereketleri de sana mahsustur. Selam, bizlere ve Allah'in salih kullari üzerine olsun. Sehadet ederim ki Allah'dan baska ilah yoktur. Ve sehadet ederim ki, Hz. Muhammed (S.A.V.), Allahu Tealâ'nin kulu ve Peygamberidir.

SÜBHANEKE

Sübhâneke Allâhümme ve bi-hamdike ve tebâreke'smüke ve teâlâ ceddüke (ve celle senâüke* ) ve lâ ilâhe gayrük. * Yalniz cenaze namazinda okunur. Ey Allah'im! Seni tesbih ve tenzih eder, Sana hamd ve senâda bulunurum. Senin ismin mubarektir ve senin azamet ve celâlin pek yüksektir. Senden baska ilah yoktur.

KUNUT DUALARI

Allâhümme innâ nestaînüke ve nestagfiruke ve nestehdîke ve nü'minu bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nusnî aleyke'l-hayra kullehû neskürüke ve lâ nekfüruk ve nahla'u ve netrükü men yefcüruk. Allah'im! Biz Senden yardim, magfiret ve hidayet dileriz. Sana inanir, Sana tövbe eder, Sana dayanir, her hayri Senden bilir, Seni överiz. Sana sükreder, nankörlük etmeyiz. Sana isyan edeni terk ederiz. Allâhümme iyyâke na'budu veleke nusallî ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu narcû rahmeteke. Ve nahsâ azâbeke inne azâbeke bi'l-küffâri mulhik. Allah'im! Ancak Sana Ibadet eder, Senin için namaz kilar, secde eder, Sana kosariz. Rahmetini umar, azabindan korkariz. Muhakkak ki Senin azabin kâfirlere ulasacaktir.

SALLI VE BÂRIK DUALARI

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed . Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhime, inneke hamidûn mecîd. Allah'im! Hz. Muhammed (S.A.V.)'e ve Hz. Muhammed (S.A.V.)'in âline salât et. Onlarin seref ve kadrini yücelt. Hz. Ibrahim'e ve Hz. Ibrahim'in âline salât ettigin gibi. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhime, Inneke hamîdun mecîd. Allah'im! Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Hz. Muhammed'in âlini mübarek kil. Onlarin feyiz ve bereketini daima arttir. Hz. Ibrahim ve Hz. Ibrahimîn âlini mübarek kildigin gibi. Süphe yok ki Sen Hamid'sin, Mecid'sin. Bütün azamet ve celal Sana mahsustur.

RABBENÂ DUASI

Rabbennâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kinâ azâbe'n-nâr. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabindan koru. Rabbenâ'gfirlî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minine yevme yekûmu'l-hisâb. Rabbimiz! Beni, annemi, babami ve bütün mü'minleri hesap gününde bagisla.

NAMAZDAN SONRAKi DUALAR

Namaz bitince bir veya üç kere: "Estagfirullahellezi lâilâhe illâ huve'l-hayye'l-kayyûme ve etûbu ileyh" demek sünnettir. Bu istigfardan sonra: "Subhanallahi ve'l-hamdu lillâhi velâ ilâhe illâlahu vallahu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm, eûzu billâhi mine's-seytâni'r-racîm, bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm." denip, âyetu'l-kursî okunur:Bundan sonra 33'er kere: "Subhanallah, Elhamdu lillah, Allahu ekber" denir. Tesbihler bitince: "Lâilâhe illâllahu vahdehû lâ-serîke leh. Lehûl-mulku ve lehû'l-hamdu ve huve alâ kulli sey'in kadir. Subhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'lâ'l-vahhâb." deyip eller gögüs hizasina kaldirilir ve gönülden geldigi gibi duâ edilir.

EZAN VE KÂMET

4 defa Allâhu Ekber 2 " Eshedü enlâ ilâhe illallâh 2 " Eshedü enne Muhammeder-Resûlullâh 2 " Hayye ale's-salâh 2 " Hayye ale'l-felâh 2 " Kad kâmeti's-salâh (Sadece kâmet de) 2 " Allâhu Ekber 1 " Lâ ilâhe illallâh

EZAN (VESILE) DUASI

"Kim ezandan sonra vesile duasini okursa ona sefaatim helal olur." Hz. Muhammed Allahumme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh va's-salâti'l-kâimeh âti Muhammeden el-vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'r-rafiah. Ve'b'ashu makamen mahmûdenillezi va'adteh.

DUALARIN FAZILETI IIIHLAS SURE-I SERIFESI:

Pazar günü günes dogarken, (10) defa ihlas okuyup ondan sonra ALLAH’TAN muradinin olmasini isteyen kimsenin muradi hasil olur. Ve istegi yerine gelir.

Bir zalimin helaki veya müstahak olan bir düsmanin kahru tedmiri murat olundukta ihlas süre-i serifesi asagidaki gibi riayet ederek okunur. “ Abdest alinip tenha bir mahalle çekilmeli Allah rizasi için iki rekat namaz kilmayi müteakip kibleye karsi diz üzerine oturup ihlas süresini okuduktan sonra: “ Allahümme inni sellatte ruha niyeti hazihis süreti harreha ve biseha ala ruhi fülaniz zalimi” demeli ve (100) defa ihlas süre-i serif esini okuyarak bunu tekrar söylemeli velhasil her yüz defa ihlas okudukça bu defa: “ Allahümme inni sellatte ruha niyete hazihis sureti harreha ve yabisiha ala ruhi fülaniz zalimi” bu fülan kelimesinin yerine kahru istenen kisinin ismi yazilir. Böylece her yüz defada yukaridaki dua okunmali ve böylece (1000) ihlas okunur. Sonunda peygambere sallat-ü selam getirip bitirilir. Böylece riayet edilirse matlup yerine gelir.

2. Bir bela ve müskülata duçar olusta ondan kurtulmak isteyen kimse aksam namazi ile yatsi namazi arasinda (1000) defa ihlas okuyarak o bela ve müskülattan kurtulmasi için dua ederse kurtulur. Hadiste: peygamber Efendimiz söyle demistir: Nefsim yedi kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, ihlas suresini okumak,Kur’an’in üçte birini okumaga bedeldir. (Buhari)

Ihlasi her gün (200) defa okuyan kimsenin Allah (c.c.) iki yüz senelik günahini affeder (enes).

Sabah ve aksam ihlas ve muavvizeteyn’leri üçer defa okuyani Allah korur.

Her kim Cuma günü camiye girdigi vakit dört rekat namaz kilar ve her rekatta Fatihadan sonra elliser defa ihlas okur, dört rekatta iki yüzer defa eder (bunu yapan kimse) cennetteki yerini görmedikçe ölmez. (ibni ömer)

Her kim ihlasi namazin içinde veya disinda yüz defa okursa Allah onun için cehennemden kurtuldu diye bir berat yazar.

FATIHANIN FAZILETI:

1. Agriyan bir yerin üzerine sag elini koyarak (7) defa fatihayi okuduktan sonra : “ Allahümme izheb anni süi ma ücidi ve fuhsihi bidaveti nebiyyikel mübarekel eminel miskiyle indeke” duasi okunursa o agri ve izdirap geçer.

2. Akrep sokmus cani yanmis bir kimsenin agri ve izdirabi durmasi için bir kasenin içine biraz su birazda tuz koy, sonra üzerine yedi defa Fatiha okuduktan sonra ona içir. Allah’in izni ile agri geçer. (NOT: bunlarin olmasi için ihlas sahibi bir kimse olmasi ve inançli olmasi lazimdir Allah’

3. ALLAH'a inanan herkes buna nail olur.)

4. Fatihayi bir altin levha üzerine veya altindan kase içine yazip da onu gül suyu ile mahveder ve bu suyu bir sisede saklar bir dilek için birinin yanina giderken ondan bir miktarini sag eline koyup yüzüne sürersen görüstügün kimse den itibar görür.

5. Serrinden, hiddet ve gazabindan korkulan bir zatin yanina girmeye mecbur bulunan kimse oraya giderken on dokuz defa Fatiha suresini okursa onun serrinden hiddet ve gazabindan emin olur.

6. Fatiha serife süresini Cuma günü sabah namazini müteakip harfleri adedince bir kagit üzerine yazip onu daima üzerinde tasiyan kimse cin ve insan taarruzundan emin olur.

7. Fatihayi temiz bir kagit üzerine yazip yagmur suyu içinde sidikten sonra bu sudan bir miktarini yüzüne ve ellerine süren ve ÜÇ defa : (Allaümme esfi entes safi vekfi entel kafi ve afi entel müafi) diyerek bu sudan üç kere içen hasta Allah’in izni ile sifa bulur.

8. Gece gündüz Fatiha okumaya devam eden kimseden, tembellik üsengeçlik, agirlik,uyusukluk ve sair haller. Hastaliklardan kurtulur.

9. Fatihayi temiz bir kaba yazip üzerine gül suyu koyarak sidikten sonra bu sudan agriyan bir kulaga bir damla damlatilirsa agri geçer. Gözü agriyan kimse bu sudan sabahleyin üç defa Fatiha okuyarak parmagi ile bu sudan gözünün kapaklarina sürerse agri geçer.

10. Mühim ihtiyaci olan kimse Fatihayi aksam namazinin farzindan sonra kirk defa okursan Allah’tan ne muradin varsa istersen muhakkak Allah muradini verir. (inanç sahibi olmak sart)

11. Her kim yatarken evvela fatihayi, ondan sonra ihlas okursa o gece ölümden baska her seyden emin olur.

12. Fatihayi okumak insani Allah azabindan muhafaza eder. (Hz. Ali (r.a.) fatiha serifi hakkinda yetmis deve yükü kitap yazardim demistir.

13. Evinde fatiha ve Ayetel kürsiyi okuyan kimseye o gün içinde seytan ve cinninin hiçbir zarari dokunmaz.

HASBIYALLAHÜ VE NIMEL VEKIL:

1. Rizki dar bir kimse her gün sabah namazini müteakip üç defa istigfardan sonra 211 defa YA REZZAK zikrinden sonra 409 defa “Hasbiyallahü ve nimel vekil” derse onun rizki çogalir. Sikintilari ortadan kalkar.

2. bu zikri dilinden düsürmeyen kimse her türlü kaza ve belalardan korunur. Allah onu kimseye muhtaç etmez.

3. Haksiz yere hapis olan kimse kurtulmak isterse üç veya yedi gün ve gecede (16728 )defa okursa hapisten kurtulur.

4. Bu zikri adet edinip okuyan kimse fakirlikten kurtulur. Düsman tecavüzünden, borçtan kurtulur. Yer ve gök felaketlerinden kurtulur.


DUALARIN FAZILETI IIIHadîs-i Serifler isiginda Günlük Duâlar

(Sabah-aksam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)

(Sabah-aksam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mâce]

(Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i minesseytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Hasr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, aksama kadar duâ eder. O gün ölürse sehit olur. Aksam okursa yine ayni seylere kavusur.) [Tirmizî]

(Sirkten korunmak için "Allahümme innî eûzübike min en-üsrike bike sey-en ve ene a’lemü ve estagfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun!) [I. Ahmed]

(Sabah-aksam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm" okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]

"(Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke lâ serîke leke, felekel hamdü ve lekessükr" duâsini, gündüz okuyan o günün, aksam okuyan o gecenin sükrünü ifâ etmis olur.[Aksam "esbaha" yerine "emsâ" denir.

(Sabah-aksam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr" okuyan kimse, kötülüklerden korunur.) [Nesâî]

(Bir kimse, sabah-aksam yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.) [Deylemî]

(Evden çikarken "Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.) [Tirmizî]

(Lâ havle... okumak, doksandokuz derde devadir. Bunlarin en hafifi sikintidan kurtulmaktir.) [Ebû Nuaym] Imam-i Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu. Okumaya baslarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]

(Hergün yüz defa salevat getiren, münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.) [Taberânî] (Günde 25 defa "Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt" okuyan sehit olarak ölür.) (Redd-ül Muhtar)

(Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her sey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsidan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmis sevabi verilir.) [Sir’a]

(Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.) [Eyogul Ilmihâli]

(Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubî]

(Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.) [Eyogul Ilmihâli]

Istigfâra devam etmek (Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir.) [Ibni Mâce]

[Istigfâr olarak "Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh" okumalidir. (Günde yüz kere "Lâ ilâhe illallah" diyen kimsenin, kiyamet gününde yüzü ay gibi parlar.) [Taberânî]

(Bir yere gelen, "Eûzü bikelimâtillahittammâti min serri ma haleka" okursa, o yerden kalkincaya kadar, ona hiçbir sey zarar veremez.) [Müslim]

(Sikintili veya borçlu, bin kerre "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm" derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.) [Sir’a]

Seyyid Abdülhakim Efendi (ks) Hazretleri buyuruyor ki: "Yataga abdestli gir, Eûzü Besmele çek, sag yanin üzerine kibleye karsi yat, sag avucunu sag yanaginin altina koy, Ayet-el-kürsî, 3 Ihlas, bir Fatiha ve birer defa iki kul e’uzüden sonra 3 defa "Estagfirullah el-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu" oku, sonuncusuna "el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh" ekle. On defa da, "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" oku, sonuncusuna "-hil aliyyil azîm ellezîlâ ilâhe illâhu" ilave et!

(Ey Ogul Ilmihali) Uykudan uyaninca, "Allahümmagfirlî" demek çok sevaptir. Yataga girince 3 defa "Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur. [Tirmizî]

Her gece yatarken yüz defa, "Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber" okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.

,Hadîs-i Serifler isiginda Günlük Duâlar(Sabah-aksam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)


(Sabah-aksam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mâce](Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i minesseytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Hasr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, aksama kadar duâ eder. O gün ölürse sehit olur. Aksam okursa yine ayni seylere kavusur.) [Tirmizî](Sirkten korunmak için "Allahümme innî eûzübike min en-üsrike bike sey-en ve ene a’lemü ve estagfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun!) [I. Ahmed](Sabah-aksam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm" okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]"(Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke lâ serîke leke, felekel hamdü ve lekessükr" duâsini, gündüz okuyan o günün, aksam okuyan o gecenin sükrünü ifâ etmis olur.) [Aksam "esbaha" yerine "emsâ" denir.](Sabah-aksam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr" okuyan kimse, kötülüklerden korunur.) [Nesâî](Bir kimse, sabah-aksam yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.) [Deylemî](Evden çikarken "Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.) [Tirmizî](Lâ havle... okumak, doksandokuz derde devadir. Bunlarin en hafifi sikintidan kurtulmaktir.) [Ebû Nuaym]Imam-i Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu. Okumaya baslarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî(Hergün yüz defa salevat getiren, münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.) [Taberânî]